Nhân Tự Tuyển Dụng -Trực Tiếp Tại Philpine -Tập Đoàn Tianbo 🏆⚽️ Telegram ✈️@hrlianhua688

Mô tả công việc

tổng hợp thống kê lại các chi phí chi tiêu của mỗi tổ rồi làm báo cáo lại gửi sếp

Yêu cầu công việc

Yêu cầu tiếng trung 4 kĩ năng
Nam / nữ không giới hạn
Tuổi từ 21-30
Có kinh nghiệm làm trợ lý
Thao tác máy tính bảng biểu tốt

Quyền lợi

𝐂𝐚́𝐜 𝐝𝐢̣𝐩 𝐥𝐞̂̃ 𝐭𝐞̂́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮, 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 đ𝐚́𝐧, 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐞̂̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐜 đ𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐨́ 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠.
. 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐧𝐚̆𝐦 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟑-𝟏𝟓 (𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐡𝐚̂𝐦 𝐧𝐢𝐞̂𝐧), 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐫𝐚 𝐜𝐨̀𝐧 𝐜𝐨́ 𝐥𝐢̀ 𝐱𝐢̀ 𝐓𝐞̂́𝐭 𝟐.𝟎𝟎𝟎-𝟏𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐑𝐌𝐁;
. 𝐓𝐚̣̂𝐩 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲, 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐦 𝐭𝐮́𝐜, 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐦 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠, 𝐗𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝟗𝐆 𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐡𝐞́𝐩 đ𝐢 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐦𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐨 𝐥𝐚̆́𝐧𝐠. (𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐞́𝐩 𝟗𝐆)
m𝐨̂̃𝐢 𝐬𝐚́𝐮 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝟏𝟓 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐩𝐡𝐞́𝐩 𝐜𝐨́ 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨, 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐯𝐞́ 𝐦𝐚́𝐲 𝐛𝐚𝐲( 𝐭𝐨̂́𝐢 đ𝐚 𝟑𝟎𝟎𝟎𝐑𝐌𝐁 ) 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝟕𝟎𝟎𝟎𝐑𝐌𝐁
�𝐡𝐨̉𝐧𝐠 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐚̣̂𝐮 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐥𝐨 𝐦𝐨̣𝐢 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐭𝐮̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐚𝐦 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲, 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐮̉ 𝟏𝟐 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 đ𝐞̂̀𝐧 𝐦𝐨̣𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́( 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝐥𝐚̀𝐦 𝟗𝐆). 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐨̛𝐧 𝐩𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂́𝐦 𝐝𝐮̛́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̛́𝐦 𝐡𝐨̛𝐧, 𝐦𝐨̣𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ đ𝐞̂̀𝐧 𝐛𝐮̀ 𝐭𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 đ𝐨̂́𝐢 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐜𝐡 𝐫𝐨̃ 𝐫𝐚̀𝐧𝐠, 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐤𝐞̂ 𝐤𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐤𝐲̀ 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜.

Hồ sơ bao gồm

Gửi cv tiếng trung qua telegram :@hrlianhua688

Thông tin liên hệ

Người liên hệ

@hrlianhua688

Địa chỉ

PHILIPIN

Email

[email protected]

Điện thoại

09195454360

Các tin tuyển dụng khác:

Trả lời